ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

ปฏิบัติการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในเขตความรับผิดชอบของ สชป.3

leave a comment »


การบริหารจัดการน้ำหลากของสำนักชลประทานที่ 3 ได้ใช้มาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย ดังนี้

1.ตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารชลประทานและคันกั้นน้ำชลประทาน ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง

2.จัดเตรียมกระสอบทราย สำหรับเสริมคันคลอง หรือคันกั้นน้ำ ในบางช่วงที่มีระดับต่ำ

3.เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรเครื่องมือ แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอ

4.ก่อสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราว ปิดปากคลองระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่ชลประทาน และตั้งเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำออกจากพื้นที่

5.จัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อการเฝ้าระวังสภาพอากาศและสภาพน้ำในลำน้ำ

ภาพแสดง แผนภูมิแสดงการดำเนินงานติดตามสภาพน้ำระดับจังหวัด

6.คาดการณ์และติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศสภาพน้ำฝน สภาพน้ำท่า สภาพน้ำในอ่างฯ สภาพน้ำท่วม และพายุจร เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งได้กำหนดจุดเฝ้าระวัง และพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เมื่อระดับน้ำสูงถึงจุดเตือนภัยจะทำการแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ออกหนังสือเตือน web site Facebook และป้ายไฟวิ่ง เป็นต้น

7. การบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำ สำนักชลประทานที่ 3 ได้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตสำนักชลประทานที่ 3 และได้ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล เพื่อกำหนดการเก็บกักน้ำและการระบายน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์การเก็บน้ำในอ่าง ( Rule Curve) ที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากสภาพน้ำหลากล้นอ่างฯ อย่างรุนแรงและเกิดภาวะน้ำท่วมด้านท้ายน้ำ ตลอดจนเร่งเก็บน้ำให้เต็มอ่างฯ ช่วงปลายฤดูฝน

8.การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตร โดยการพร่องระดับในพื้นที่การเกษตรและเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำของลำน้ำสาขาต่างๆ ก่อนถึงฤดูหลากให้มีที่ว่างพอสามารถรองรับน้ำฝนหรือรับน้ำหลากได้บางส่วน ทั้งนี้จะต้องไม่เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยการผันน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านผ่านคลองระบาย DR2.8 ของโครงการฯ พลายชุมพล เริ่มระบายเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำยม มีระดับ +38.00 ม.(รทก.) และผันน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านผ่านคลองระบาย DR15.8 ของโครงการฯ พลายชุมพล เริ่มระบายเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำยม มีระดับ +39.50 ม.(รทก.)

9. บริหารจัดการเขื่อนฯ นเรศวร ในกรณีมีน้ำหลากมาจะให้เขื่อนนเรศวรทำหน้าที่เป็นแก้มลิงชะลอน้ำในแม่น้ำน่านชั่วคราว โดยทำการพร่องน้ำเหนือเขื่อนนเรศวร ให้ระดับน้ำอยู่ประมาณ +47.00 ถึง +47.50 (จากเก็บกักปกติ +48.00 ม.(รทก.)) ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม-ตุลาคม และควบคุมอัตราการไหลของน้ำผ่านเขื่อนนเรศวร ในเกณฑ์ 900- 1,100 ลบ.ม./วินาที ในกรณีมี Side Flow จากแม่น้ำแควน้อยปริมาณมาก

10.แจ้งโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โครงการชลประทานพิษณุโลก โครงการชลประทานพิจิตร และ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ติดตามสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องทราบ เช่นเดียวกัน

11.สรุปรายงานให้ส่วนกลาง(กรมชลประทาน) เพื่อทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

Advertisements

Written by irrigation3

กันยายน 1, 2011 ที่ 22:37

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: