ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

แผนงานการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ของ สชป.3

leave a comment »


แผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

1.) ด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบชลประทาน

· งานปรับปรุงระบบชลประทาน ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นงานที่จะต้องดำเนินการต่อไป เพื่อให้สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้น งานที่จะต้องดำเนินการ อาทิเช่น งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ งานปรับปรุงอาคารชลประทานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแผนงานงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (แผน 5 ปี)

· งานนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในด้านการบริหารจัดการน้ำ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีการพัฒนาต่อเนื่อง จะต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาและนำมาประยุกต์ใช้งานกับโครงการฯ

2.) ด้านที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

· การสร้างความเข้มแข้งให้กับองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้งที่เป็นกลุ่ม/สถาบันผู้ใช้น้ำ และสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานในแปลงนา ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงาน

· การสร้างองค์กรผู้ใช้น้ำให้อยู่แบบพึ่งพาตนเองได้ เป็นเป้าหมายที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต กล่าวคือ ร่วมกันสร้าง ร่วมกันผลิต ร่วมกันจำหน่าย รายได้เป็นขององค์กร อาทิเช่น สร้างลานตากข้าว/ท่าข้าว รับซื้อผลผลิตของสมาชิกและนำไปขายเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างโรงสีขนาดเล็กรับสีข้าวใว้บริโภคในหมู่สมาชิกและผลิตจำหน่าย สร้างร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกและขายสินค้าราคาเป็นธรรม จำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร สร้างปั๊มน้ำมันราคาถูกไว้บริการ เป็นต้น

โฆษณา

Written by irrigation3

กันยายน 3, 2009 ที่ 15:15

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: