ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดิน เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

leave a comment »


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๑) (๑๒) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําใดๆ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่าง อื่นที่มิใช่เกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่าง อื่นที่มิใช้เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๖.๒ อุตสาหกรรมการเกษตรในครัวเรือน

 1. ต่องเป็นการประกอบกิจกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างงjายและหัตถกรรมใน ครัวเรือน เท่านั้น
 2. ต่องเป็นกิจกรรมที่เจ้าของที่ดินประกอบกิจการด้วยตนเอง และ /หรือใช้แรงงาน เกษตรกรในพื้นที่
 3. เป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
 4. ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 5. ขนาดการใช้ที่ดินต่องไม่เกิน ๕๐๐ ไร่

๖.๓ สถานบริการ

 1. ต่องดําเนินกิจการโดยสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร หรือเกษตรกรเจ้าของที่ดิน
 2. ขนาดการใช้ที่ดินต่องไม่เกิน ๑๐๐ ไร่
 3. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับของการจัดตั้งสถานบริการน้ำมัน”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช้เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๗ การเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิจารณาอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต่องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ คือ”๗.๑ ที่ดินบริเวณพื้นที่ที่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ในระยะ ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร จากเขตทางตลอดสาย และจะต่องเป็นการเปลี่ยนการใช้ที่ดินตามประเภท ดังนี้

 1. สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา
 2. อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
 3. ที่อยู่อาศัย สถานบริการน้ำมันที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๖.๑และข้อ ๖.๓
 4. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ หรือเอื้ออํานวยต่อการจัดรูปที่ดินหรือที่เห็นโดยแจ้งชัดว่า ไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน เช่น ลานตากข้าว อาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร ตลาดจําหน่ายพืชผลทางการเกษตร ป้ายโฆษณาสินค้า”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่าง อื่นที่มิใช้เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๘ การเปลี่ยนการใช้ที่ดินนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือ การเปลี่ยนการใช้ที่ดินกรณีอื่นนอกจากนี้ หากมีความจําเป็นให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา อนุญาต แล้วนําเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

โฆษณา

Written by irrigation3

สิงหาคม 9, 2009 ที่ 09:24

เขียนใน ระเบียบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: