ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

โปรแกรมสำหรับงานช่าง

with 2 comments


แนะนำโปรแกรม

โปรแกรม คำนวนค่า k ดาวน์โหลด

เป็นการแนะนำการใช้โปรแกรมข้างบน ตอนนี้จะแนะนำการใช้โปรแกรม คำนวนค่า k (escalation(k).xls ดูจากสกุลของ file จะเห็นว่าเป็น file ที่สร้างจาก excel (ความจริงไม่ควรเรียกว่าโปรแกรม เพราะไม่ได้เขียนโปรแกรมสักบรรทัดเดียว) ทำโดยใส่สูตรเข้าไปนิดหน่อย เนื่องจากการคำนวนด้วยมือก็สามารถทำใด้ไม่ยาก แต่ช้า และอาจผิดพลาดจากการคำนวน การกดเครื่องคิดเลข และต้องคำนวนซ้ำ(double check) แต่ถ้าใช้โปรแกรมจะ สดวก เร็ว และแน่นอนในผลการคำนวน อันนี้เป็นประโยชน์จากการใช้โปรแกรม หรือระบบงานกับคอมพิวเตอร์

การใช้งานโปรแกรม คำนวนค่า k (escalation(k).xls ดังนี้

 1. เมื่อเปิด file นี้ด้วย excel จะพบว่ามี sheet อยู่ 36 sheet (มากจริงๆ)
 2. ข้อมูลที่ต้องใส่จะระบายสีเขียวไว้ ช่องอื่นเป็นข้อมูลประกอบและผลจากการคำนวน
 3. sheet ดัชนี ในช่องระบายสีเขียว ใส่วันที่เปิดซอง และวันที่ส่งงวดงาน หลังช่อง สำหรับ ใส่ชื่อสัญญางานของท่านลังช่องงานงวดที่ ใส่ งวดงาน คอลัม ดัชนีวันเปิดซอง ไส่ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของวันเปิดซอง คอลัม ดัชนีงวดส่งงาน ไส่ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของวันส่งมอบงวดงาน คอลัมอัตราส่วน เป็นผลการคำนวนค่าดัชนี
 4. sheet สูตร เป็นสูตรดัชนีที่ใช้ทั้งหมด 33 สูตร ครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางราชการแต่ตามสัญญางานจริงจะมีน้อยกว่านี้ ตามตัวอย่างในที่นี้มี 11 สูตร ในช่องระบายสีเขียวให้ใส่ ลำดับที่ของสูตรตามสัญญา
 5. sheet สูตร1..สูตร2……….สูตร33 (ลำดับที่ของสูตรมาตรฐานทั้งหมด)เป็น sheet ที่แสดงรายการคำนวนในแต่ละสูตร เมื่อมีการส่งมอบงานงวดใดๆนำเงินของงานที่ส่งมอบ ไส่ช่องระบายสีเขียวในหลังช่องค่างานที่สามารถปรับราคาได้ เงินค่า k ที่คำนวนได้จะแสดงในหลังช่อง มูลค่ารวม
 6. ใส่หรือแ้ก้ใขข้อมูลเฉพาะช่องระบายสีเขียว อย่าแก้ใขช่องอื่นที่เป็นสูตร จะทำให้ผลคำนวนผิด(ไม่ทำป้องกันไว้ เพื่อว่าใครจะได้นำไปแก้ใขให้ตรงกับความต้องการได้)

หมายเหตุ

 1. รายการดัชนีก่อสร้างครบและสูตรครบ 33 สูตร
 2. ความจริงใช้ง่ายๆไม่ต้องอธิบายก็ได้ แต่หยากอธิบาย.??? (คนที่เพิ่งหัดใช้คอมยังมีอีกเยอะ ต้องเห็นใจกัน.!!!)
 3. ขาดรูปประกอบการอธิบาย(ขอเป็นวันหน้า)

โปรแกรม คำนวนค่า k_v1.0 ดาวน์โหลด

โปรแกรมนี้เป็นอันเดียวกันกับโปรแกรมข้างบน แต่ทำให้กระชับขึ้น เป็นอีกรูปแบบหนึง

โปรแกรมค่าขนส่ง ดาวน์โหลด

โปรแกรมนี้ทำด้วย excel โดยใช้ข้อมูลจากระเบียบการจัดทำราคากลาง ฉบั้บใหม่ กุมภาพันธ์ 2550 ต้องใช้เวลาใส่สูตรลงใน excel ใหม่ (ตารางในระเบียบทำเผยแพร่เป็น ไฟล์ PDF ทำให้ยากในการนำไปใช้งาน) น่าจะนำไฟล์ต้นฉบั้บที่เป็น excel มาเผยแพร่มากกว่า ซึ่งก็ไม่ทราบเหตุผลว่าเพราะอะไร เนื่องจากมีการคำนวนจากข้อมูลหลายตัว และหลายขั้นตอน ทำให้เศษสตางค์คลาดเคลื่อน 1- 5 สตางค์ ในบางจุด เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้ทำไ้ด้ตัดเศษหรือไม่ตัดเศษในขั้นตอนใดบ้าง แต่ไม่มีปัญหาีเพราะมีผลน้อยมาก

1. เปิดไฟล์มา พบว่าจะมี 4sheet

2. sheet F ตัวแปค่าขนส่ง ใช้หาค่า F ตัวคูณค่าขนส่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพทาง ลาดยาง ลูกรัง ทางราบ ทางเนิน ทางขึ้นเขา (ถ้ายังไม่เข้าใจให้อ่านจากระเบียบการทำราคากลางฉบั้บใหม่ เข้าใจว่าหน่วยงานราชการต่างๆใด้รับหมดแล้ว) โปรแกรมนี้จะทำให้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ง่าย และนำไปต่อยอดต่อไปใด้อีก

3. sheet อีก 3 sheet เป็นตารางค่าขนส่ง6 ล้อ 10 ล้อ และรถพ่วง เพียงเปลี่ยนราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาค่าขนส่งใน sheet ก็จะเปลี่ยนตามต้องการ

โปรแกรมวัสดุต่อ1หน่วยงาน ดาวน์โหลด

เป็นของสำนักงบประมาณ ดีมาก(ที่นำต้นฉบั้บที่เป็น excelมาเผยแพร่) ใช้ประโยชน์ ในการทำราคากลาง ถ้าจะทำราคากลางต้องมีไว้ โปรแกรมนี้จะแสดงรายละเีอียดว่า งาน 1 หน่วยประกอบด้วยวัสดุอะไรบ้างจำนวนและราคาแต่ละอย่างเท่าใด และราคารวมของวัสดุทั้งหมดใน งานนั้นเป็นเท่าใด เช่น งานงานผนังก่ออิฐมอญ 1 ตร.ม. ก็จะแสดงรายละเอียดว่า ใช้ อิฐมอญกี่ก้อน ปูนซิเมนต์กี่ถุง ทรายกี่ ลบ.ม.ปูนขาวกี่ กก.แต่ละอย่าง เป็นเงินเท่าใด รวมค่าวัสดุทั้งหมดเท่าไร
เรานำไปใช้โดยเพียงเปลี่ยนราคาวัสดุเป็นราคาพาณิชย์จังหวัดของเรา และบวกค่าแรงเข้าไป (ตามระเบียบว่าด้วยค่าแรงของสำนักงบประมาณ) ก็จะได้ ราคางาน ที่นำไปทำ BOQ หรือประมาณการได้ทันทีครับ

ตารางคอนกรีตและหิน (งานจ้างเหมา) ดาวน์โหลด

ตารางคอนกรีตและหิน เป็นตารางที่ทำตามตารางของระเบียบราคากลางใหม่ โดยทำใหม่ด้วย excel แล้วปรับปรุงใส่สูตร ทำให้ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น เข้าใจว่าเดิมต้นแบบก็เป็น excel และน่าจะมีข้อมูลและ sheet ประกอบมากกว่านี้ ก็ไม่ทราบว่า ทำไม นำมาเผยแพร่เป็น ไฟล์ pdf เพียงหน้าเดียว ค่าแรง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็ไม่มีที่มาที่ไป กำหนดมาก็ใช้ไปก็แล้วกัน(ชักจะพูดมาก)

1.เปิดไฟล์จะมี 2 sheet

2.sheet ข้อมูลและวัสดุหลัก ให้ใส่ข้อมูล และราคา หิน ทราย ปูน เป็นราคาพาณิชย์ และ ค่าขนส่ง หัก 10 กม.แรก (ตรงช่วงที่เป็นสีน้ำเงิน)

3.sheet ตารางคอนกรีตและหิน จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่เราใส่ใน sheet แรก

ตารางคอนกรีตและหิน (งานทำเอง) ดาวน์โหลด

ตารางนี้เป็นของกรมชลประทาน ได้มาจากกองแผนงาน ของใหม่ยังไม่เห็นมี แต่พบว่าเป็นตารางที่ดีมาก สามมารถปรับปรุงราคาค่าแรง ค่าใช้จ่ายต่าง ที่มีกำหนดใช้ในตาราง ให้ตรงกับสภาพการณ์ปัจจุุบัน และราคาน้ำมันและค่าแรง แต่ละจังหวัดได้ ผมใด้นำมาปรับเพิ่มเติม บางส่วน เพื่อให้ง่ายขึ้นอีกหน่วยครับ

1.มีหลาย sheet ครับ เป็น sheet ที่คำนวน ค่าแรง ค่าใช้จ่ายต่าง ค่าอุปกรณ์ ค่านำ้มัน และอื่นๆ ไม่ต้องทำอะไรเลย

2.sheet ข้อมูลและวัสดุหลัก ให้ใส่ข้อมูล และราคา หิน ทราย ปูน เหล็กเป็นราคาพาณิชย์ และ ค่าขนส่ง หัก 10 กม.แรก (ตรงช่วงที่เป็นสีน้ำเงิน) ราคางานจะเป็น ราคางานคอนกรีตพร้อมเหล็ก รวมกัน และเมือนำไปเป็นประมาณการ boq ก็จะนำไม้แบบมารวมด้วย ราคางานก็จะเป็น งานคอนกรีต(เบา,กลาง,หนัก)พร้อมเหล็กและไม้แบบ อันนี้เป็นตารางและรูปแบบ งานทำเอง ของกรมชลประทาน ครับ

3.sheet ตารางคอนกรีตและหิน จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่เราใส่ใน sheet แรก

โปรแกรมระบบงานครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด

หน่วยงานต่างๆ จะมีการใช้งาน รถยนต์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ถ้าเป็นงานทำเอง เช่นโครงการชลประทาน ก็จะมีเครื่องจักรเครื่องมือ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องกำหนิดไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมาก เหล่านี้ ก็คือ ครุภัณฑ์ หน่วยงานราชการก็จะมีระเบียบการเบิกโอนยืม การรับการจ่าย การควบคุม ตรวจสอบ รายงาน ตามเวลาตามระเบียบ ผมเคยช่วยงานด้านครุภัณฑ์กับ น้าทิน (คุณสุทิน สุขมาก หัวหน้าคลังพัสดุเขื่อนแม่งัด) เมื่อ เกือบ 30 ปี มาแล้ว ได้รับความรู้เรื่องนี้จาก น้าทิน มากๆ หลังจากนั้น เลยนำมาเขียนโปรแกรมงานครุภัณฑ์ สมัยนั้นใช้โปรแกรม dbase 3 เป็นโปรแกรมบน dos เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ตอนนั้นต้องเขียนใช้เวลาเขียนนานมาก โปรแกรมยาวหลาย สิบ หน้ากระดาษ ปัจจุบันใช้โปรแกรม access เป็นโปรแกรมบน windows ทำ ครับผมใช้คำว่า ทำ แทน การใช้คำว่าเขียนโปรแกรม เพราะไม่ต้องเขียนโปรแกรมสักบรรทัดเดียว ง่ายกว่าก่อนเยอะ เลย อันนี้เป็นความสามารถของโปรแกรมสมัยใหม่ โปรแกรมระบบงานครุภัณฑ์ นี้ถือเป็นเวอร์ชั่น 1.0 ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก ต้องยอมรับว่าโปรแกรมฯ ยังไม่ได้ใช้งานในสถานะการจริงเลย เพียงทดสอบกับข้อมูลสมมุติ เท่านั้น ซึ่งก็ใช้ได้ไม่มีปัญหา

ในการนำไปใช้งานแนะนำว่า ควรใช้แบบคู่ขนาน แปลว่า ใช้ระบบคอมฯ คู่กับกับการทำงานด้วยมือในระบบเดิม ถ้าระบบคอมฯ มีปัญหาก็ใช้ระบบเดิมต่อไปใด้ แต่ถ้าใช้แล้ว ระยะหนึ่งมีคาวมมั่นใจ ก็ใช้ระบบคอมฯนี้อย่างเดียวได้ หรือถ้าพบปัญหา ก็กลับมาใช้ ระบบทำด้วยมือแบบเดิมได้ เพราะโปรแกรมนี้ก็จะสร้างเอกสารกระดาษ เก็บเป็นหลักฐาน เช่นเดียวกับระบบทำด้วยมือเข่นเดียวกัน

ใช้โปรแกรมแล้วดีอย่างไร อันนี้จะทำให้งาน เรียบร้อย เร็ว แน่นอน ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การทำรายงานประจำปี เดิม ต้องตรวจสอบว่าโครงการมีครุภัณฑ์ใดบ้าง โอนส่งคืนอะไรไปบ้าง แล้วในรอบปี ทีเหลือจะต้องทำรายงานมีอะไร ถ้า 10 – 20 รายการ ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นร้อยรายการ คงวุ่นวายน่าดู โปรแกรมจะคัดกรองให้ ทำแค่สั่งปริ้นเท่านั้นเอง

ลองใช้ดูครับ หรือใครจะนำไปพัฒนา ต่อยอด ให้ดียิ่งขึ้นก็เชิญครับ (แล้วเอากลับมาแบ่งปันกันใช้บ้างนะครับ) การใช้งานก็ดังต่อไปนี้นะครับ

1.เอาโปรแกรมระบบฯนี้ไปไว้ที่ my document แล้วเปิดโดยโปรแกรม access เมือเปิดมา access จะเตือนเกี่ยวกับ code เปิดผ่านเลย

2.ฐานข้อมูลมีข้อมูลสมมุติ อยู่ 12 ใบจ่าย (จากครุภัณฑ์ 6 รายการ) เป็นใบจ่าย รับโอน จากกองพัสดุ 6 ใบจ่าย จ่ายยืม ในโครงการ 4 ใบจ่าย รับคืน ในโครงการ 1 ใบจ่าย และ จ่ายโอน 1 ใบจ่าย

3.หน้าแรกจะเป็นเมนูให้เลือก 6 เมนู

4.เมนูเก็บข้อมูล ใข้เก็บหลักฐานการรับจ่ายครุภัณฑ์ ทั้งหมด รับโอน (เข้าโครงการ) จ่ายยืม (จ่ายให้หน่วยงานใช้) รับคืน (รับคืนจากหน่วยงาน) จ่ายโอน (โอนคืนไปนอกโครงการ)

5.เมนูใบจ่าย ชป.279 ใช้พิมพ์ใบใจ่าย

6.เมนูทะบียนครุภัณฑ์ ปกติเมื่อ รับโอน ครุภัณฑ์ เข้าโครงการ ก็จะนำมาบันทึกไว้ แต่โปรแกรมจะนำ ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล(ข้อ4.) มาบันทึกไว้ใน รูปแบบ ของทะเบียนครุภัณฑ์ ทันที

7.เมนู ทะเบียนบุคคล โปรแกรมจะทำทะเบียนบุคคล ให้ อัตโนมัติ โดยจะ มีรายชื่อผู้รับของไปใช้งาน ทั้งหมด (ข้อมูลสมมุติมีคนเดียว) และแสดงรายการ ของ ที่รับไปทั้งหมด

8.เมนูรายงานประจำปี เมือสิ้นงบ ก็สั่งพิมพ์รายงานประจำปีได้เลย ไม่ต้องปวดหัวกับการคัดแยกเอง โปรแกรมจะกรองข้อมูล มาให้อัตโนมัติ

9.เมนูเลิกทำงาน เป็นการออกจากโปรแกรม ครับ

10.การลบข้อมูลสมุติ ก่อนลบให้ศึกษาการใช้โปรแกรมให้เข้าใจ ก่อน นะครับ ตรวจสอบความถูกต้องข้องข้อมูล กับผลลัพท์ในแต่ละเมนู ว่าโปรแกรมสรุป หรือคัดกรองข้อมูลให้ ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่

11.ข้อกำหนด ข้อจำกัด ของโปรแกรม

11.1 การแสดงผลในเอกสารกระดาษ จะเป็น 1 รายการ ต่อ 1 หน้ากระดาษ เช่น การทำใบจ่าย ชป.279 หรือรายงานประจำปี ครุภัณฑ์ 1 รายการ ต่อ 1 หน้าแบบฟอร์ม (ปกติเราอาจเขียนมากกว่า 1 รายการ)

11.2 ใบจ่ายที่รับมามีครุภัณฑ์ มากกว่า 1 รายการ(เครื่อง คัน ชิ้น) เวลาบันทึกข้อมูล ให้แยกบันทึก ตามจำนวนรายการ(เครื่อง คัน ชิ้น) เช่นใบ่ายจ่ายหนึ่ง ระบุรถยนต์ 2 คัน เราต้องแยกบันทึกข้อมูล เป็น 2 รายการ(record)

12.การลบข้อมูลสมมุติ หลังจากกดปุ่มเมนูเลิกทำงาน จะออกมาที่หน้าต่าง ระบบจัดการฐานข้อมูล ให้คลิ๊ก ที เมนูตาราง และ คลิ๊กที่ตาราง ครุภัณฑ์ (มีตารางเดียว) จะพบตารางข้อมูลที่เราเก็บไว้ทั้งหมด (ที่เก็บผ่านเมูเก็บข้อมูลของโปรแกรม) และเมนูอื่นๆ ก็จะนำข้อมูลนี้แหละไปแสดง ไปกรอง ออกมาในรูปแบบต่างๆที่เราต้องการ

13.ไฟล์ที่ดาวน์โหลดถ้าเปิดไม่ได้(เนื่องจากระบบวินโดว์ ล็อกไฟล์นี้ไว้ เป็นระบบซีเคียวริตี้ของ วินโดว์) ให้คลิกขวาที่ไฟล์นี้ เลืกแท๊บ general คลิกปุ่ม unlockคลิก ok

14.ควรศึกษาหรือรู้จักใช้โปรแกรม access บ้างนะครับเพราะต้องปรับแก้บ้างส่วนให้สอดคล้อง กับข้อมูลเฉพาะของแต่ละโครงการ แม้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ก็อดเป็นห่วง ท่านที่ต้องการ นำไปใช้ไม่ได้ ส่วนใหญ่เรามักไม่คุ้นเคยกับมันเหมือน word excel ถ้ายังไม่สำเร็จ ก็หาหนังสือ มาอ่านดูนะครับ โปรแกรม access เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการข้อมูลที่ดีที่สุด ถ้าใครทำงาน กับข้อมูลเยอะๆ ศึกษาโปรแกรมนี้ไว้ไม่เสียหลายครับ ใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็ยังดี

15.จบครับ ขอให้โชคดีครับ

โปรแกรม breakdown รายละเอียดราคางาน ดาวน์โหลด

โปรแกรมนี้ ใช้ทำ รายละเอียดราคางาน และทำประมาณการ หรือ boq ในสถานการจริง โดยทำขึ้นมาใช้เอง ปีงบ 50 นี้ ใช้ทำรายละเอียดราคางานและทำประมาณการ ของงานก่อสร้าง อาคาร 22 รายการ-หลัง ราคางาน 15 ล้านบาท เป็นงานทำเอง (กำลังก่อสร้าง)และจากตัวอย่าง ในโปรแกรมนี้ เป็น งานก่อสร้างอาคารที่จะก่อสร้างที่ จ.เขียงใหม่ 38 รายการ-หลัง ราคางาน 65 ล้านบาท เป็นงาน จ้างเหมา (รองบประมาณ) งานอาคาร เป็นงานที่ประกอบด้วยวัสดุหลากหลาย ต้องทำรายละเอียดจำนวนมาก และยังทำไว้สำหรับทำประมาณการ งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ที่เขื่อนแม่งัด-แม่กวงด้วย ที่ทำไว้นี้ ประมาณ 700- 800 รายการ น่าจะครอบคุมงานก่อสร้าง ทุกประเภท มากกว่า 90 % สามารถเพิ่มเติมได้ง่ายๆ จากรูปแบบที่มีอยู่ งานนี้ใช้ได้เลย ไม่มี การป้องกัน หรือ พลาสเวอดด์ ใดๆทั้งสิ้น แก้ใข ดัดแปลง พัฒนา ต่อยอด ได้เลย ตามใจชอบ แล้วเอากลับมาแบ่งกันใช้บ้างนะครับ
การใช้งานเป็นดังนี้

1.เปิดมาจะพบมีหลาย sheet sheetสีน้ำเงิน(ชื่อ sheet)เป็น sheet ที่เราต้องใส่ข้อมูลของเรา sheet ที่ไม่มี สี เป็น sheet ที่นำข้อมูลไปคำนวน หรือเป็นข้อมูลให้ sheet อื่นๆใช้ เราไม่ต้องเข้าไปทำอะไรกับมันเลย sheet สีแดง เป็นผลลัทพ์ ในที่นี้ก็คือ sheet breakdown และ sheet boq

2.ขั้นแรก เข้าไปที่ sheet ราคาวัสดุก่อน เปลี่ยนราคาวัสดุทั้งหมดก่อน ราคานี้คือราคาพาณิชย์จังหวัดของท่าน ราคาจากแหล่งในจังหวัด ราคาจาก กทม.หรือจากเว็บไชท์ ถ้าจำเป็น หาที่อื่นไม่ได้ ไม่รวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง ข้อมูลนี้จะถูกดึงไปใช้โดย sheet breakdown

3.ขั้นที่สอง เข้าไปที่ sheet ข้อมูลขั้นต้น ให้ใส่ข้อมูลในช่องตัวอักษรสีนำ้เงิน เช่น ชื่อจังหวัด ราคาน้ำมัน ระยะทางจากจังหวัดถึงงาน อัตตราภาษี กำไร ข้อมูลนี้จะถูกดึงไปใช้โดย sheet ทุกๆ sheet

4.ขั้นที่สาม เข้าไปที่ sheet Fตัวแปรค่าขนส่ง ให้ใส่ข้อมูลในช่องตัวอักษรสีนำ้เงิน เป็นข้อมูลระยะทางจากจังหวัดถึงหน้างาน ว่าเป็นลาดยาง เป็น ลูกรัง เป็นทางราบ เป็น ทางเนิน หรือเป้นทางเขา อย่างละกี่กิโลเมตร ผลที่คำนวนได้ จะมีค่า 1.000 หรือมากกว่า ตามสภาพทาง โปรแกรมคำนวนให้ ค่านี้จะคำนวนและถูกดึงไปใข้ใน sheet breakdown โดยอัตโนมัติ (ในตัวอย่างเป็นทางลาดยางและเป็นทางราบ จึงได้ค่าออกมาเป็น 1.000)

5.จบ ครับ จบจริง ๆในสามขั้นตอน ขั้นตอนแรกถ้าข้อมูลราคาวัสดุพร้อมใช้เวลาคีย์ราคาไม่เกิน 1 ชม. ส่วนขั้นตอนที่สอง สาม ก็ไม่เกิน 15 วินาที รายละเอียดราคางานทั้งหมด 700- 800 รายการ ใน sheet breakdown ก็นำไปใช้ได้เลย ผมมั่นใจว่างานของคุณต้องมีอยู่ใน 700-800 รายการ นี้แ่น่นอน แต่ถ้าไม่มีก็ให้ก็อบปี้ำรายการรูปแบบที่คล้ายกัน มาเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนราคาได้ เลย การเพิ่มรายการใน breakdown และการทำ boq ตามตัวอย่างผมจะโพสท์ใน เว็บบอดร์อีกที จะได้มีรูปประกอบ เข้าใจง่ายๆ ความจริงถ้าพอจะใช้ excel ได้บ้างก็ทำตามรูปแบบที่มีอยู่ได้ไม่ยากนัก และจากที่ไม่ได้ทำป้องกันไว้ ก็ต้องระวังนิดหนึง cell ต่างๆในsheet ทุกอัน จะใส่ีสูตรและฟั่งชั่นจำนวนมาก และโยงไปมาสลับซับซ้อน ถ้าถูกลบไปโดยไม่ตั้งใจ โปรแกรมอาจเสีย ใช้งานไม่ได้ โปรแกรมนี้อาจไม่สมบูลย์ ครบถ้วน ถูกต้อง 100 % ใช้งานได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

โปรแกรม coordinate50.xls คำนวนพื้นที่ด้วย excelดาวน์โหลด

คำนวน พื้นที่แบบ coordinate เป็น sheet excel ใส่สูตร แบบง่ายๆ ที่สำคัญ ใช้ง่ายด้วย ลองใช้งานดูนะครับ

โปรแกรมคำนวนรูปตัดแบบ โคออดิเนต ออนไลน์

คำนวนแบบออนไลน์บนหน้าเว็บนี้เลยครับ

โปรแกรม breakdown รายละเอียดราคางาน เวอชั่น 2 ดาวน์โหลด

เป็นการปรับปรุ่งในหลักใหญ่ๆหลายอย่างเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบใหม่ปี50 ให้มาก ที่สุด จึงต้องทำเป็นเวอชั่นใหม่ แนวคิดก็เป็นแบบเดิม มีการปรับเปลี่ยนในจุดหลักๆดังนี้
1.รวมชีทตารางคอนกรีตงานทำเองและ ชีทตารางคอนกรีตงานงานจ้างเหมา ด้วย ชีทตาราง งานคอนกรีตและหิน ชีทเดียว
เหตุผล….ระเบียบปี50 กำหนดตารางงานคอนกรีตและหินต่างๆ ไว้เพียง ตารางเดียวและ ยังไม่มี หน่วยงานใดกำหนดตารางฯสำหรับงานทำเองมา
2.ชีท breakdown ตัดปุ่มเลือก หัก10 กม.แรก / ไม่หัก10กม.แรก ออก
เหตุผล….ระเบียบปี50 ไม่มีที่ใดกำหนดให้หักค่าขนส่ง 10กม.แรก สรุปคิดเต็มระยะทาง
3.ชีท breakdown ตัดปุ่มเลือกลักษณะของรถรายการที่4 เฉลี่ย10ล้อและรถพ่วง ออก เหลือให้ เลือก 3 รายการ คือ 6ล้อ 10 ล้อ รถพ่วง เท่านั้น
เหตุผล….ระเบียบปี50 กำหนดไว้แคร่นั้น
4.ชีท breakdown เพิ่ม/ปรับปรุ่งใหม่มีปุ่มเลือกเส้นทางขนส่งใด้มากและสะดวกขึ้น ในสภาพ ความจริง วัสดุที่นำมาคิดราคาไม่มีแคร่ อใเมืองเท่านั้น อาจต้องใช้ราคาจาก กทม. ด้วย และ อาจต้องใช้จากแหล่งอื่นด้วย และในหน้างานก็อาจต้องมีการขนย้ายวัสดุในระยะทางสั้นๆอีกรอบ ที่ทำไว้ 4 ตัวเลือก (น่าจะพอ) ถ้าไม่พอก็แก้ใขเพิ่มเติมเอาครับไม่ยากเท่าใด
5.เหตุจากข้อ4.จึงต้องปรับเปลี่ยนชีทค่าขนส่งใหม่เป็นชีทF%และค่าขนส่งแทน เพื่อรองรับ ลักษณะของเส้นทางทั้ง 4 แบบ โดยนำจำนวน กม. ของแต่ละเส้นทางมาใส่ แล้วแยก กม.นั้นๆ ว่า เป็นทาง ราบ ทางเนิน ทางเขา อย่างละกี่กิโล ชีทนี้ก็จะคำนวนค่าแฟกเตอร์ทางให้ แล้วนำแฟกเตอร์ นั้นไปคูณกับค่าขนส่งที่หามาจากตารางค่าขนส่ง จะใด้ค่าขนส่งออกมา ค่าขนส่งนี้ ชีทนี้จะคำนวนให้เราเรียบร้อย เราเพียงใส่กม.แล้วแยกกม.ใส่ตามลักษณะเส้นทาง ให้ถูกต้องเท่านั้นครับ งานนี้แม้พยายามให้ถูกต้องกับระเบียบใหม่ปี50 มากที่สุด แต่ต้องยอมรับ ว่ายังไม่ 100 เปอร์เซ็น คงต้องปรับปรุ่งอีกเรื่อยๆ ท่านใดจะ ติ ชม พบข้อผิดพลาด โพสมาบอก ด้วย นะครับ จะได้แก้ใขเพื่อประโยชน์ของพวกเราชาวช่าง ต่อไป

โปรแกรมค่าขนส่ง เวอชั่น2 ดาวน์โหลด

นี่เป็นตารางค่าขนส่งตามระเบียบราคากลางใหม่ ทำด้วย excel ทำให้ง่ายในการนำไปใช้งาน ไม่ต้องไปเปิดหาในเล่ม ใส่ระยะทาง ราคาน้ำมัน ในช่องสีน้ำเงิน ในตัวอย่างเป็นทางทำไว้ 4 เส้น ทาง คือ จากอ.เมือง 28 กม. จากกทม. 741 กม. จากแหล่งฯ 40 กม. ละเส้นทางขนย้ายหน้างาน 2 กม. ในแต่ละเส้นทาง ให้แยก ลักษณะของทาง ว่าเป็น ทางราบ ทางเนิน ทางเขา อย่างละกี่กิโล โปรแกรมก็จะคำนวน แฟกเตอร์ทางแต่ละเส้นทางให้ แล้วนำไปคูณกับค่าขนส่ง ปกติในตาราง ค่าขนส่งมาสรุปให้พร้อมนำไปใช้โดยสะดวก มากมีเส้นทางมากกว่านี้ก็ปรับแก้ใขเพิ่มขึ้นได้ไม่ ยากนัก ลองโหลดไปใช้กันนะครับ เป็นเวอชั่นใหม่ครับ

ตารางคอนกรีตและหิน เวอชั่น2 ดาวน์โหลด

ตารางคอนกรีตและหินต่างตามระเบียบราคากลางใหม่ ทำด้วย excel ทำให้ง่ายในการนำไป ใช้งาน โดยขั้นแรกให้เปิด ชีท วัสดุหลัก ก่อน แล้วใส่ข้อมูลตรงตัวอักษรสีน้ำเงิน ให้ครบ ก็จะ เป็นราคาพาณิชย์จังหวัดของ หิน ปูน ทราย และค่าขนส่ง จากตารางค่าขนส่ง ง่ายๆแคร่นี้เอง เพียงใช้งานสะดวกและเร็วขึ้น (อีกสักนิดหนึ่ง ) เป็นเวอชั่นใหม่ครับ

ตารางคอนกรีตและหิน เวอชั่น3 ดาวน์โหลด

เหมือนเวอชั่น2 ข้างบน แต่จะทำให้ง่ายในการใช้ขึ้น โดยค่าขนส่งจะเป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องไป
เปิดตารางมาใส่เองครับ สะดวกขึ้นมาอีกนิดหนึง

โปรแกรม breakdown รายละเอียดราคางาน เวอชั่น3 ดาวน์โหลด

ตารางคอนกรีตและหินต่างตามระเบียบราคากลางใหม่ ทำด้วย excel ทำให้ง่ายในการนำไป ใช้งาน เหมือนกับเวอชั่น1, 2 แต่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หลายอย่างคือ
1.เพิ่มเติมในส่วนของ F%ค่าขนส่ง ให้รองรับความต้องการได้มากขึ้น โดยเพิ่มระยะทางจากแหล่ง และระยะทางขนย้าย(ในไซท์งาน)เป็นอย่างละ 2 เส้นทาง(เดิมทำ ไว้อย่างละ 1 เส้นทาง) เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้และความหลากหลายของงานจริง
2.มีตัวย่างราคางาน(ในsheet breakdown)ที่สามารถกำหนดระยะทาง ขนส่งและF% ขนส่ง ได้อีกหย่างอิสระ กรณีที่รุปแบบที่กำหนดไว้ในข้อ1 ไม่เพียงพอ
3.ทำการแยก รายละเอียดราคางาน(breakdown) เป็น 3 ชีท คือ งานชลประทาน งานอาคาร งานทาง-สะพาน-ท่อเหลี่ยม (เดิมรวมกัน) เนื่องจากจะทำให้ง่ายขึ้นในการใช้และปรับปรุ่ง และพบว่า งานที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน แต่กลับมีรายละเอียดราคางานที่ต่างกันไป ชลประทานไปอย่าง ทางไปอย่าง อาคารไปหย่าง เช่นงาน คอนกรีต งานไม้แบบ ฯลฯ และเพือให้เป็นหมวดหมู่ค้นหาง่ายขึ้นและทำให้ตรวจสอบได้ว่ารายละเอียดราคา งานนี้ใช้เกรณฑ์ ของงานใดทำขึ้นมา
4.ได้แก้ใขรายการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบใหม่ ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มราคางานใหม่ๆอีก รวมๆกว่า 100 รายการ
5.เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูลย์และรองรับราคาน้ำมัน ระหว่าง 20.00 – 69.99 บาท(ข้อมูลใหม่)
6.จะมีการแก้ใขปรับปรุ่ง โดยเฉพาะรายละเอียดราคางาน อีกเป็นระยะๆ โปรดติดตามนะครับ เพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อถูกตรวจสอบ ท่านใดนำ ไปใช้ โปรดตรวจสอบอีกครั้ง และหากพบที่ผิดกรุณาแจ้งด้วยนะครับ จะได้แก้ใขให้ถูกต้อง และ เป็น ประโยชน์กับท่านอื่นต่อๆไปครับ

โปรแกรม breakdown รายละเอียดราคางาน เวอชั่น4 ดาวน์โหลด

ปรับปรุ่งใหม่แล้วครับ ตอนนี้เป็นเวอชั่น4 ส่วนที่ปรับปรุ่งใหมคือ อัตราราคางาน ตาม กรมบัญชีกลางใหม่ สิงหาคม 2551และจัดหมวดหมู่ราคาวัสดุราคาพาณิชย์ ให้สะดวก และง่ายในการอัพเดทข้อมูลราคา และปรับให้รองรับราคาน้ำมัน ระหว่าง 15.00 – 69.99 บาท ลองโหลดไปใช้ดูนะครับ

โปรแกรม breakdown รายละเอียดราคางาน เวอชั่น5 ดาวน์โหลด

ปรับปรุ่งใหม่แล้วครับ ตอนนี้เป็นเวอชั่น5 ส่วนที่ปรับปรุ่งใหมคือ ปรับปรุ่งชีทF%ค่าขนส่ง เส้นทางใดไม่ใช้ใส่ค่าเป็น 0 ได้ เพิ่มชีท breakdown(งานของฉัน) สำหรับก็อบรายละเอียดราคางานมาไว้เพื่อแสดงเฉพาะงานของท่าน และปรับปรุ่งแก้ใขข้อบกพร่องอีกจำนวนมาก ดาวน์โหลดไปใช้ใหม่นะครับ

โดย มานพ เพชรอ่วม®
โครงการป่าสัก อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15140

About these ads

Written by irrigation3

กรกฎาคม 29, 2009 ที่ 10:09

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. โหลดโปรแกรมทั้งหมด ยังไงครับ ช่วยบอกที ตอนนี้ต้องการมาก

  pasakorn

  มีนาคม 26, 2011 at 07:27

  • ขอโทษครับ domain web http://www.damthai.net/ ถูกยกเลิกไปแล้ว ไฟล์ที่เคยดาวโหลดไว้ ก็หาไม่เจอ หากเจอแล้ว จะ upload ให้นะครับ

   irrigation3

   มิถุนายน 26, 2011 at 11:01


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: