ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

สภาพภูมิประเทศและระบบลำน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำยม

with one comment


         สภาพภูมิประเทศลุ่มน้ำยม บริเวณพื้นที่ตอนบนแม่น้ำยมในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา มีสภาพเป็นเทือกเขาสูงตามลำน้ำอยู่ระหว่างระดับ 280-360 ม.รทก. โดยมีความลาดชันประมาณ 1:310 ต่อจากนั้น แม่น้ำยมไหลผ่านที่ราบเชิงเขาในเขต อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีระดับความสูงที่ 180-280 ม.รทก. ความลาดชันตามท้องน้ำประมาณ 1:1,180 แม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่ราบหุบเขาในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ของ จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย ระดับความสูงของพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำอยู่ที่ระดับ 50-180 ม.รทก. โดยมีความลาดชันประมาณ 1:2,100 พื้นที่ตอนล่างแม่น้ำยมเป็นที่ราบในเขต อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรและพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 20-50 ม.รทก. ความลาดชันตามลำน้ำประมาณ 1:8,500

          ลำน้ำสาขาที่สำคัญประกอบด้วย ลำน้ำงาว ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำยมในเขตจังหวัดแพร่  น้ำแม่สองบรรจบกับแม่น้ำยมที่อำเภอสอง  จังหวัดแพร่  แม่น้ำรำพัน บรรจบกับแม่น้ำยมที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  แม่น้ำพิจิตรบรรจบกับแม่น้ำยมที่บ้านบางคลาน อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  

ขนาดพื้นที่รับน้ำของแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำยม

รหัสลุ่มน้ำย่อย

ชื่อลุ่มน้ำย่อย

พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)

08.02

แม่น้ำยมตอนบน

1,978

08.03

แม่น้ำควน

858

08.04

น้ำปี้

636

08.05

แม่น้ำงาว

1,644

08.06

แม่น้ำยมตอนกลาง

2,884

08.07

น้ำแม่คำมี

444

08.08

น้ำแม่ต้า

518

08.09

ห้วยแม่สิม

522

08.10

น้ำแม่หมอก

1,333

08.11

น้ำแม่รำพัน

895

08.12

แม่น้ำยมตอนล่าง

11,906

ที่มา : กรมชลประทาน (2546)

Advertisements

Written by irrigation3

พฤษภาคม 29, 2009 ที่ 13:40

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

Subscribe to comments with RSS.

 1. พื้นที่ลุ่มน้ำจะคล้ายๆกับพื้นที่ลุ่มน้ำเทือกเขาใหญ่ฝั่งตะวันออก ที่มีการสร้างเขื่อนต่างๆดังนี้.-

  ๑.)เขื่อน ลำตะคอง ความจุเขื่อนสูงสุด ๔๔๕ ล้าน ลบ.ม.ความจุปรกติ(จริง)๓๒๔ ล้าน ลบ.ม.
  ๒.)เขื่อนลำพระเพลิง ความจุเขื่อนสูงสุด ๓๒๐ ล้าน ลบ.ม.ความจุปรกติ(จริง) ๑๑๐ ล้าน ลบ.ม.
  ๓.)เขื่อนลำมูลบน ความจุเขื่อนสูงสุด ๓๕๐ ล้าน ลบ.ม. ความจุปรกติ ๑๔๑ ล้าน ลบ.ม.
  ๔.)เขื่อนลำแซะ ความจุเขื่อนสูงสุด ๓๒๕ ล้าน ลบ.ม. ความจุปรกติ ๒๗๕ ล้าน ลบ.ม.

  ๕.)เขื่อนลำปลายมาศ
  รวมความจุเขื่อนสูงสุดประมาณ ๑,๖๐๐ ล้าน ลบ.ม. ความจุปรกติประมาณ ๘๐๐ ล้าน ลบ.ม. จะเห็นว่าประสิทธิภาพลดลงเหลือประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นเท่านั้น แต่ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนยังมากอยู่ และไหลลงเร็ว เพราะป่าถูกทำลาย) เขื่อนจึงต้องปล่อยน้ำส่วนเกินลงมา ทำให้ส่งผลกระทบน้ำท่วมอยู่ทุกวันนี้. ดังนั้น เขื่อนในลุ่มน้ำยม. จากตารางข้างบน.-

  ๑.)เขื่อนแม่น้ำยมตอนล่าง ควรจัมีความจุเขื่อนสูงสุดไม่เกิน ๕๐๐ ล้าน ลบ.ม.
  ๒.เขื่อนลำน้ำสาขา อีก ๖แห่งที่มีพื้นที่รับน้ำ ๑,๐๐๐ ตร.กม.ขึ้นไป ควรมีความจะเขื่อนสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐ ล้าน ลบ.ม. รวม ๖๐๐ ล้าน ลบ.ม.
  ๓.)เขื่อนลำน้ำสาขาที่มีพื้นที่รับน้ำน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.กม. อีก ๖แห่ง ความจุเขื่อนสูงสุดไม่ควรเกิน ๕๐ ล้าน ลบ.ม.รวม ๓๐๐ ล้าน ลบ.ม. รีวมเป็นความจุทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ ล้าน ลบ.ม.(ทั้งนี้ต้องป้องกันคอรับชั่นให้ได้โดบจ้างคนอื่นคุมงานก่อสราง) จะทำให้มีแหล่งน้ำกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำ และจะสามารถให้บริการชาวนาได้อย่างทั่วถึง พื้นที่ไดภูมิประเทศเหมาะสมในการทำเกษตร ทฤษฎีใหม่ ก็ให้รัฐบาลส่งเสริมด้านการขุดสระ ก็จะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำได้สูงขึ้นและกระจายไปทั่วพื้นที่มากยิ่งขึ้น.
  ส่วนเขื่อนในภาคอีสาณก็ต้องปรับปรุงโดยเร็วโดยขึ้นไปก่อสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำสาขาตอนบน ในทุกๆเขื่อน ก็จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันได้ขอให้ไปดูตัวอย่างโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอเขาวงศ์ จังหวักกาฬสินธุ์ ครับ.

  ประชุม สุริยามาศ

  กันยายน 10, 2010 at 18:10


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: