ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

หน่วยงานในความรับผิดชอบของ สชป.3

leave a comment »สำนักชลประทานที่ 3 มีโครงการชลประทานในความรับผิดชอบ รวม 11 โครงการ แยกเป็น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน 5 โครงการ โครงการชลประทานจังหวัด จำนวน 4 โครงการ โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ และ โครงการปฏิบัติก่อสร้างคันคูน้ำ จำนวน 1 โครงการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละประเภทโครงการชลประทาน เป็นดังนี้

 1.) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา มีองค์ประกอบของระบบชลประทาน คือ แหล่งน้ำต้นทุน อาคารชลประทานต่างๆ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ และ ระบบการแพร่กระจายน้ำในแปลงนา ซึ่งหน้าที่หลักของโครงการฯ คือ วางแผน ควบคุมตรวจสอบ และดำเนินการจัดสรรน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่โครงการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และการแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรน้ำ การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ

 2.) โครงการชลประทานจังหวัด

 โครงการชลประทานจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และโครงการพระราชดำริ ควบคุมการดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย

 3.) โครงการก่อสร้าง

 โครงการชลประทานจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนและพิจารณาจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น ของการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านวิศวกรรมทั้งโครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ รวมถึงวางแผนควบคุมบริหารงานด้านก่อสร้างอาคารชลประทาน อาทิ เช่น ทำนบ ฝาย เขื่อนกักเก็บน้ำ เขื่อนหรือประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ระบบชลประทานในแปลงนา คันกั้นน้ำ ถนนบนคันคลอง และดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบชลประทานประเภทอื่นๆ

 4.) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ

 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างระบบชลประทานในระดับไร่นา (On-Farm Irrigation System) ควบคุมการบริหารงานและก่อสร้างระบบฯ ติดตามละประเมินผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง เพื่อให้การแพร่กระจายน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองส่งน้ำสายซอย สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วถึงทุกแปลงนา ดำเนินการส่งเสริมการใช้น้ำชลประทาน ร่วมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

Written by irrigation3

มกราคม 28, 2009 ที่ 02:46

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: