ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

การขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน

leave a comment »


1. ยื่นคำร้องตามแบบ ผย.33 ได้ที่โครงการชลประทานในพื้นที่ หรือทางไปรษณีย์ตอบรับ

2. หลักฐานประกอบการขออนุญาต โดยแยกตามประเภทผู้ขออนุญาต ดังนี้

2.1 ส่วนราชการ ( กระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครองท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐ )

– คำร้องลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครองท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ(มีหนังสือมอบอำนาจ )

– สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ( ลงนามรับรองสำเนา )

– แบบแปลนการก่อสร้าง , แผนผังบริเวณและแผนที่รูปตัด แสดงการวางท่อสูบน้ำและจุดติดมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 ชุด(หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับรองแบบ)

2.2 รัฐวิสาหกิจ

– คำร้องลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ( มีหนังสือมอบอำนาจ )ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

– สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน( ลงนามรับรองสำเนา )

– แบบแปลนการก่อสร้าง , แผนผังบริเวณและแผนที่รูปตัด แสดงการวางท่อสูบน้ำและจุดติดมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 ชุด(หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)

2.3 บริษัท , ห้างหุ้นส่วน , เอกชน ( ประชาชนทั่วไป )

– คำร้องของบริษัท , ห้างหุ้นส่วน , เอกชน

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท , ห้างหุ้นส่วน ( รับรองสำเนาโดยกรรมการบริษัทตามหนังสือของกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราบริษัท )

– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ( ลงนามรับรองสำเนา )

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ ( ลงนามรับรองสำเนา )

– แบบแปลนการก่อสร้าง , แผนผังบริเวณและแผนที่รูปตัด แสดงการวางท่อ และจุดติดมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 ชุด(วิศวกรลงนามรับรองแบบ)

– สำเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ลงนามรับรองสำเนา )

Advertisements

Written by irrigation3

มกราคม 28, 2009 ที่ 04:01

เขียนใน การขออนุญาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: